English  English

เกาะสมุย

แหล่งท่องเที่ยว เกาะสมุย

ที่เที่ยวน่าสนใจเกาะสมุย

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุยเป็นมีท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานระดับสากล อีกทั้งยังคงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครันทั้งที่ท่าเรือและบนเรือ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

English